ПДФ Печат Е-мейл

Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф.д-р Г. Павлов” гр.Добрич разполага с 14 кабинети по общообразователна и професионална подготовка, като седем от тях са оборудвани с компютър, мултимедия и интернет, а в пет има и интерактивни дъски. В кабинета по професионална подготовка има и бинокулярен микроскоп с вградена видеокамера, с помощта на който се постига по-добра видимост за наблюдаваните микроскопски препарати. Оборудвани са три лаборатории със съвременна диагностична техника – анализатори за кръвни изследвания, урина и мляко, 3 микроскопа и други лабораторни прибори и стъклария. Изградени са два компютърни кабинета, единият е с терминални станции. Залата за презентации е представителната зала на училището. Тук се провеждат заседания на Обществения съвет на училището, родителски срещи, международни срещи по различните европейски проекти в които участва училището. Снабдена е с компютър, екран, мултимедиен проектор и 60 места. Оформен е кът на патрона на училището проф. д-р Георги Павлов и малка музейна експозиция. На цялата територия на училището има Wi-Fi.

Във физкултурния салон освен волейбол и баскетбол, може да упражнява и фитнес. Към салона има обособена зала, оборудвана с 9 уреда.

Библиотеката на училището разполага с 11000 тома ученическа, художествена, техническа и друга литература, периодични издания. В читалнята учениците могат да ползват учебна литература и периодичен печат, копирна техника и интернет. Със средства, спечелени по два проекта по национална програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” към Министерство на културата са закупени енциклопедии, речници, професионална и художествена литература.

Учебната база, намираща се в кв. Рилци е лицензиран животновъден обект, съгласно чл.137 от ЗВД и първа група млекодобивно стопанство. В нея се отглеждат 60 броя говеда в различни възрастови групи, 10 пчелни семейства, няколко легла за отглеждане на калифорнийски червеи. Разполага с два модерни кабинета за провеждане на практика по специалността; зала за манипулации, оборудвана с видеозон, операционна маса, операционна лампа, хирургични инструменти; стаи за преподаватели; управител; обслужващ персонал.

На училището е предоставена 1250 декара земя от ДПФ, като от нея се получават зърнени култури за изхранване на животните.

От десет години работим по Европейски програми за междуучилищно и междудържавно сътрудничество и партньорство, за обмен на ученици и преподаватели, като целта ни е да предоставим качествено и модерно професионално земеделско образование и да обучим ветеринарни кадри, с умения и компетентности отговарящи на нуждите на аграрния сектор. Работата по проекти е един от приоритетите, заложени в Стратегията за развитието на училището. През този период са реализирани над двадесет проекта, като четири от тях са наградени със „Сертификат за качество” от ЦРЧР, което е заслужено признание за знанията и компетентностите на служителите, включени в дейностите по проектите. В различните мобилности са участвали над 300 ученици и над 90% от учителския състав. В момента имаме действащи два проекта по програма „Еразъм +”, КД2 „Сътрудничество и обмен на добри практики”. Европейските програми дават възможност за партньорство между училищата, комуникация между образователни институции, обмяната на опит, възможност да се прилагат в професионалното образование иновативни методи на преподаване и да се ползват добри педагогически и производствени практики.

Училището успешно работи по проекти на МОН, финансирани от ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси”, като през предходния програмен период участвахме в „Ученически практики”, „Успех”, „Нов шанс за твоето бъдеще”, „Квалификация на педагогическите кадри”, „Управление за ефективно професионално образование” и НП на МОН - „Модернизация на материалната база в училище”, „ИКТ в училище”, „Ритуализация на ученически живот”, „На училище без отсъствия”. През новия програмен период по програма „Наука и образование – интелигентен растеж” училището работи по проект „Твоят час”, като са сформирани девет групи през 2016/2017 учебна година. Работата по различни проекти и програми ни даде възможност да осъвременим част от материално-техническата си база.

По проект „Реконструкция и модернизация на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф.д-р Г.Павлов”, финансиран по ОП „Региони в растеж” през 2017 и 2018 година ще бъде извършено пълно обновяване на сградния фонд и материалната база на учебна сграда, физкултурен салон и дворното пространство на обща стойност 1 300 000 лева.