Учебна документация за учебната 2020/2021 г.

План за действие 2021 година за безопасност на движението по пътищата

Стратегия за развитие на ПГВМ "Професор д-р Георги Павлов за периода от 2020/2021 до 2024/2025 учебна година.

Годишен план за работата на ПГВМ през учебната 2020/2021 г.

Правилник за дейността на ПГВМ за учебната 2020/2021 г.

График на организацията на учебния ден в ПГВМ за учебната 2020/2021 г.

Правилник за вътрешния трудов ред в ПГВМ за учебната 2020/2021 г.

Училищна програма за превенцията за ранно напускане от образователната система.

Училищна програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на ученици от уязвими групи.

Училищен учебен план по професия "Техник-технолог по качество на храни и напитки" - 541060 без разширено и без интензивно изучаване на чужд език - В6 за ученици, след завършено основно  образование.

Училищен учебен план по професия "Ветеринарен техник" - 640010 без разширено и без интензивно изучаване на чужд език - В6 за ученици, след завършено основно  образование.

Училищен учебен план по професия "Ветеринарен техник" - 640010 с разширено изучаване на чужд език - В4 за ученици, след завършено основно  образование.

Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд при провеждане на възпитателна, учебна и извънучилищна дейност в ПГВМ за учебната 2020/2021 г.

 

Индикативен списък на услуги

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация.

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища.

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити.

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити.

Издаване на европейско приложение към диплома за средно образование.

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование - удостоверения, свидетелства и дипломи.

Издаване  на диплома за средно образование.

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършен клас, етап или основна степен на образование.

 

Издаване на удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация.

Образци на бланки за документи

Заявление - издаване на европейско приложение към диплома за средно образование.

Заявление - издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование - удостоверения, свидетелства и дипломи.

Заявление - издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

Заявление -  издаване на удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация.

 

Седмично разписание за първи срок на учебната 2019/2020 г.

ВПОРЗ за учебната 2019/2020 г.

Правилник за вътрешния трудов ред за учебната 2019/2020 г.

ЗБУТ за учебната 2019/2020 г.

План за контролната дейност на директора за учебната 2019/2020 г.

Правилник за дейността на ПГВМ за учебната 2019/2020 г.

 

Седмично разписание за първи срок на учебната 2018/2019г.

Правилник за вътрешния трудов ред в ПГВМ "Проф. д-р Г. Павлов" за учебната 2018/2019 година.

Правилник за дейността на Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Г. Павлов"за учебната 2018/2019 гдина.

Годишен план за работата на ПГВМ през учебната 2018/2019 година.

План за контролната дейност на директора на Професионална гимназия по ветеринарна медицина  "Проф. д-р Г. Павлов" за учебната 2018/2019 година.

График на организацията на учебния ден в ПГВМ за учебната 2018/2019 година.

Вътрешни правила за организация на работната заплата в ПГВМ "Проф. д-р Г. Павлов" за учебната 2018/2019 година.

Правилник за осигуряване за безопасни условия на обучение, възпитание и труд при провеждане на възпитателна, учебна и извънучилищна дейност в ПГВМ "Проф. д-р Г. Павлов"за учебната 2018/2019 година.

Училищен учебен план за 2018/2019 учебна година.

График юли-2018 г.  на изпитна сесия за оформяне на срочна/годишна оценка

Седмично разписание за втори срок на учебната 2017/2018 г.

Правилник за дейността на Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Г. Павлов" за 2017/2018 учебна година, приет на заседание от ПС.

Правилник за вътрешния трудов ред на Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Г. Павлов" за 2017/2018 учебна година.

Правилник за прилагане на здравословни и безопасни условия на труд

Стратегия за развитие на ПГВМ  "Проф. д-р Г. Павлов" за периода 2016-2020 г. и план за действие и финансиране

План за действие по стратегията с финансиране на гимназията - 2017/2018 г.

Стратегия за подобряване качеството на обучението по БЕЛ на Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Г. Павлов".

Система за подобряване работата с родителите на Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Г. Павлов".

Училищна програма за превенция на ранно напускане от образователната система

Училищна програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на ученици от уязвими групи

Програма за предоставяне на мрежа от образователни услуги на ученици от Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Г. Павлов".

Годишен план за работата на Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Г. Павлов" за 2017/2018 учебна година.

План за контролната дейност на Директора на Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Г. Павлов" за 2017/2018 учебна година.

План за квалификационната дейност на Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Г. Павлов" за 2017/2018 учебна година.

План за дейността на методическото обединение на учителите по общообразователна подготовка за 2017/2018 учебна година.

План за дейността на методичното обединение на учителите по професионална подготовка за 2017/2018 учебна година.

Вътрешни правила за организация на РЗ в ПГВМ "Проф. д-р Г. Павлов"

Училищен учебен план за 9 клас

Училищен учебен план за 9-12 клас предмети.