Новини
Практики ПДФ Печат Е-мейл

Проект „Ученически практики“ е финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ съфинансиран от Европейския социален фонд

Професионална гимназия по ветеринарна медицина за трета поредна година работи успешно по проект „Ученически практики“

През учебната 2012-2013 година работещите ученици по проекта бяха 24 от 11 и 12 класове, разпределени при 9 работодателя- ветеринарни лекари от община Добрич-град, Добричка, Варна, Ген. Тошево, Исперих

През учебната 2013-2014 година по проекта работиха 54 ученика, при 17 работодателя от община Добрич-град, Добричка, Варна, Дългопол, Шумен, Исперих и Кубрат

През настоящата учебна 2014-2015 година ползватели по проекта са 24 ученика от 10, 11 и 12 класове разпределени при 5 работодателя:

Ветеринарна клиника „Вива вет“ гр. Добрич

Ветеринарна клиника „Сиси вет“ гр. Добрич

ЕТ „Гео Вет- Георги Георгиев“ с. Смолница

ЦЗПЖ гр. Добрич

Д-р Александър Александров към кравеферма „Недко Митев“ с. Овчарово


 

продължава>
 
ПДФ Печат

 

ПГВМ Добрич-Прием 2023_2024

Прием след завършено основно образование – след седми клас

Специалност: „Ветеринарен техник” - с разширено изучаване на английски език
„Ветеринарен техник” - без разширено изучаване на английски език

Специалност: „Контрол на качеството и безопасността на храни и напитки” - без разширено изучаване на английски език

Специалност:Технологичен и микробиологичен контрол в хранително-вкусови производства- с разширено изучаване на английски език

Условията, редът и сроковете за приемане на ученици, завършили VII клас се определят с: Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование на МОН.

Приемането на учениците в VIII клас се извършва въз основа на желанията на учениците и при отчитане на резултатите от националното външно оценяване, които се включват като балообразуващ елемент.
Всички ученици, завършили VІІ клас, придобили Свидетелство за завършено основно образование кандидатстват, като подават на място, определено от Регионално управление по образованието /РУО/ следните документи:

- заявление за участие в класиране с подредени желания;

- копие на Свидетелството за завършено основно образование;

- копие на служебната бележка за оценките от резултатите от външното оценяване, когато кандидатстват в друга област;

- копие на медицинско свидетелство при кандидатстване, че професията, за която кандидатства не е противопоказана за ученика и се издава от личния му лекар.

При подаване на документите учениците представят за сверяване оригиналите на документите.

Балът за класиране на учениците за прием в VІІІ клас, след завършено основно образование се формира от броя на точките от: утрояването на броя на точките от националното външно оценяване по Български език и литература, броя на точките от националното външно оценяване по Математика и оценките от свидетелството за основно образование по Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

Балът на ученик, който не се е явил на националното външно оценяване, се формира, като резултатът от националното външно оценяване по предмета, по който не се е явил, се приема за нула точки.

Вид дейност

срок

1.

Провеждане на външно оценяване, където се обучава ученика в седми клас:

  • тест по български език и литература
  • тест по математика
  • Чужд език (по желание на ученика)

 

13.06.2023г.

16.06.2023г.

14.06.2023г.

2.

Обявяване на резултатите от тестовете.

до 28.06.2023г. вкл.

3.

Получаване на служебна бележка с оценките от проведеното външно оценяване от училището, където ученика се обучава.

до 04.07.2023г. вкл.

4.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016г. на място, определено от Регионално управление на образованието гр. Добрич

05.07. ÷ 07.07.2023г. вкл.

5.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 12.07.2023 г. вкл.

6.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

до 13.07. ÷ 17.07.2023г. вкл.

7.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

до 19.07.2023г. вкл.

8.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

20.07. ÷ 24.07.2022г. вкл.

9.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

25.07.2022г.

10.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

26.07. ÷ 27.07.2023г. вкл.

11.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

31.07.2023г.

12.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

01.08. ÷ 02.08.2023г.

13.

Обявяване на записаните ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

до 04.08.2022г.

14.

Попълване на незаетите места след трети етап. Определя се от директора.

до 11.09.2023г. вкл.

15.

Утвърждаване на осъществения държавен план прием.

до 14.09.2023г. вкл.

Класирането се извършва по низходящ ред в зависимост от бала и реда на посочените желания.

Всеки ученик се класира само по едно желание за всеки етап на класиране.

Първият етап на класиране приключва със записване на приетите ученици или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

Във втори етап на класиране участват ученици, които не са приети или са приети по второ или следващо желание, но не са се записали и са подали заявление за класиране, без да променят или пренареждат желанията си.

Във втори етап на класиране учениците се класират на мястото си от първи етап или на по-предно свое желание.

За участие в трети етап на класиране учениците подават заявление до началника на РУО, в което могат да променят и пренареждат желанията си, но не запазват мястото си от по-преден етап на класиране.

 


За вас родители

 
ПДФ Печат

 

ПГВМ Добрич-Прием 2024_2025

Прием след завършено основно образование – след седми клас

Специалност: „Ветеринарен техник” - с разширено изучаване на английски език
„Ветеринарен техник” - без разширено изучаване на английски език

Специалност: „Контрол на качеството и безопасността на храни и напитки” - без разширено изучаване на английски език

Специалност:Технологичен и микробиологичен контрол в хранително-вкусови производства- с разширено изучаване на английски език

Условията, редът и сроковете за приемане на ученици, завършили VII клас се определят с: Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование на МОН.

Приемането на учениците в VIII клас се извършва въз основа на желанията на учениците и при отчитане на резултатите от националното външно оценяване, които се включват като балообразуващ елемент.
Всички ученици, завършили VІІ клас, придобили Свидетелство за завършено основно образование кандидатстват, като подават на място, определено от Регионално управление по образованието /РУО/ следните документи:

- заявление за участие в класиране с подредени желания;

- копие на Свидетелството за завършено основно образование;

- копие на служебната бележка за оценките от резултатите от външното оценяване, когато кандидатстват в друга област;

- копие на медицинско свидетелство при кандидатстване, че професията, за която кандидатства не е противопоказана за ученика и се издава от личния му лекар.

При подаване на документите учениците представят за сверяване оригиналите на документите.

Балът за класиране на учениците за прием в VІІІ клас, след завършено основно образование се формира от броя на точките от: утрояването на броя на точките от националното външно оценяване по Български език и литература, броя на точките от националното външно оценяване по Математика и оценките от свидетелството за основно образование по Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

Балът на ученик, който не се е явил на националното външно оценяване, се формира, като резултатът от националното външно оценяване по предмета, по който не се е явил, се приема за нула точки.

Вид дейност

срок

1.

Провеждане на външно оценяване, където се обучава ученика в седми клас:

  • тест по български език и литература
  • тест по математика
  • Чужд език (по желание на ученика)

 

19.06.2024г.

21.06.2024г.

20.06.2024г.

2.

Обявяване на резултатите от тестовете.

до 02.07.2024г. вкл.

3.

Получаване на служебна бележка с оценките от проведеното външно оценяване от училището, където ученика се обучава.

до 05.07.2024г. вкл.

4.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016г. на място, определено от Регионално управление на образованието гр. Добрич

08.07. ÷ 10.07.2024г.

5.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 12.07.2024 г. вкл.

6.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

до 15.07. ÷ 17.07.2024г. вкл.

7.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

до 19.07.2024г. вкл.

8.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

22.07. ÷ 24.07.2024г. вкл.

9.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

25.07.2024г.

10.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

26.07. ÷ 29.07.2024г. вкл.

11.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

30.07.2024г.

12.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

31.07. ÷ 01.08.2024г.

13.

Обявяване на записаните ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

до 02.08.2024г.

14.

Попълване на незаетите места след трети етап. Определя се от директора.

до 11.09.2024г. вкл.

15.

Утвърждаване на осъществения държавен план прием.

до 14.09.2024г. вкл.

Класирането се извършва по низходящ ред в зависимост от бала и реда на посочените желания.

Всеки ученик се класира само по едно желание за всеки етап на класиране.

Първият етап на класиране приключва със записване на приетите ученици или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

Във втори етап на класиране участват ученици, които не са приети или са приети по второ или следващо желание, но не са се записали и са подали заявление за класиране, без да променят или пренареждат желанията си.

Във втори етап на класиране учениците се класират на мястото си от първи етап или на по-предно свое желание.

За участие в трети етап на класиране учениците подават заявление до началника на РУО, в което могат да променят и пренареждат желанията си, но не запазват мястото си от по-преден етап на класиране.

 


За вас родители

 
ПДФ Печат Е-мейл

Повече професионални умения чрез ЕРАЗЪМ+“

УЧЕНИЦИ

УЧИТЕЛИ

ДЕЙНОСТИ

 

 

Проекти в периода 2017 г. - 2021 г.

 

YELL - „Млади предприемачи на европейско обучително ниво“

 

 

 


TE.EN.FARM - „Обучение по предприемачество за нови фермери“


 

ЕРАЗЪМ + ЖИВОТНИТЕ (НОЙ):
ХОРАТА И ЖИВОТНИТЕ, ВЪПРОС НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА ...
ХОРАТА И ЖИВОТНИТЕ, в европейската култура, един ВЪПРОС НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА ...

 

Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Г. Павлов“ успешно завърши дейностите по проект „ЕРАЗЪМ+"„Насърчаване на предприемачеството сред младите хора чрез управление на учебна компания на европейско равнище на обучение“ Ключова дейност 2 —— „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” дейност „Стратегически партньорства“ сектор „Училищно образование“ галерия

 

 

 

 

 

Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Г. Павлов“ успешно завърши дейностите по проект „Обучение по предприемачество за нови фермери“галерия

„Здравословен живот“ 2015-2017

 

Семейното фермерство в Белгия и Холандия - изучаване на добри европейски практики с цел развитие на устойчиво животновъдство в подкрепа на бъдещите български фермери” 2015-2016

"Европейско училищно радио: Гласът на младите европейци" 2012 - 2014

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ ПАРТНЬОРСТВА

"Европейски паспорт на уменията в селското стопанство" 2012 - 2014

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ МОБИЛНОСТ

"Модерни практики и технологии за отглеждане и лечение на селскостопански животни в област Фландрия, Белгия" 2012 - 2013

"Литва и България - наследството на две стари европейски култури" 2011 - 2013

"Защита на животните в Европа"

"Гордост и предразсъдъци - да преодолеем заедно стереотипите"

"Насърчаване четенето и грамотността с ИКТ"

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ МОБИЛНОСТ

"Младежта в действие"

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 Следваща > Край >>

Страница 3 от 3